Technické tabuľky

V tejto časti nájdete užitočné technické tabuľky, popisy a prevody:

Ak Vám nepomôžu tu umiestnené tabuľky a články, radi Vám pomôžeme navrhnúť optimálne riešenie pre Vami špecifikované aplikácie. Pomôžeme Vám s našimi službami zefektívniť Vašu technológiu a znížiť prevádzkové náklady.

PERMITIVITA – DIELEKTRICKÁ KONŠTANTA DK

Permitivita materiálu alebo relatívna dielektrická konštanta je fyzikálna veličina, ktorá opisuje elektrické a izolačné vlastnosti dielektrika, resp. vzťah medzi vektormi elektrického poľa a elektrickej indukcie. Udáva ako súčin permitivity vákua a relatívnej permitivity.
Permitivita prostredia nahrádza permitivitu vákua vo všetkých elektrostatických rovniciach, ak je priestor namiesto vákua vyplnený dielektrikom.

Značka permitivity: ε
Stará značka v zahraničnej literatúre: DC (dielectric constatnt), DK (Dielektrizitätskonstante)

Vzorec na výpočet: ε = ε0 . εr

Dokument Veľkosť
Dielektrická konštanta – permitivita kvapalín a sypkých látok (EN) 449 KB
Dielektrická konštanta – permitivita kvapalín a sypkých látok (DE) 699 KB

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ

Chemická odolnosť materiálov je veľmi dôležitým parametrom v priemysle. Hlavne sa jedná o chemickú koróziu a chemickú odolnosť materiálov voči rôznym kvapalinám a plynom.

Korózia ako jav, je samovoľné vzájomné pôsobenie medzi prostredím a materiálom, ktorý má za následok znehodnocovanie materiálu.
Význam korózie v priemysle je významný. Náklady na odstránenie korózie sú vysoké, nesprávne použité materiály môžu spôsobiť veľké škody, alebo môžu ohroziť ľudské životy.

Nájdete tu korozívne tabuľky, tabuľky chemickej odolnosti rôznych materiálov, používané hlavne v procesnej automatizácii a v priemysle.

Najčastejšie materiály v automatizácii:
Kovy: oceľ, nerez, Hastelloy, tantal, titán, meď, nikel, monel, ródium …
Plasty: guma, polyméry, PTFE, Viton FPM, EPDM, PFA, PU, silikón, PVDF, PP, PA, PVC, PE …
(viac materiálov nájdete v tabuľke nižšie)

Najčastejšie média v automatizácii, kde je potrebné skontrolovať odolnosť použitých materiálov:
Plyny: plynný čpavok, kyslík, zemný plyn, propán bután, Cl2, HF, bioplyn, H2S, etán, etylén, hélium, vodík, metán …
Kvapaliny: kvapalný čpavok a amoniak (NH3 a NH4), acetón …
Kyseliny: H-COOH, kyselina sírová H2SO4, kyselina dusičná HNO3, kyselina fosforečná H3PO4, kyselina chlorovodíková HCl, kyselina flurovodíková HF, kyselina bromovodíková HBr, kyselina azidovodíková NH3 …
Lúhy: hydroxid sodný NaOH, hydroxid draselný KOH, amoniak
(viac médii nájdete v tabuľke nižšie)

Tabuľky chemickej odolnosti

Dokument Veľkosť
Nerez (316L, 1.4435), Keramika (Al2O3), Hastelloy (C-276), PTFE, EPDM, VITTON, TANTAL, MONEL, TITAN, KALREZ, NEOPREN 21 KB

ATEX značenie (EX)

Dokument Veľkosť
ATEX norma pre meracie prístroje a ex zariadenia 298 KB