Copyright

Právne ujednanie

Máte oprávnenie používať dokumenty (ako sú dokumenty, obrázky, a.i.) z tohto servera za predpokladu, že všetky kópie budú zahŕňať toto prehlásenie o autorských právach, použitie týchto Dokumentov z tohto Servera je určené výhradne len pre informatívne, nekomerčné alebo osobné účely a tieto dokumenty nebudú kopírované ani vystavené v žiadnom sieťovom počítači ani vysielané v žiadnom druhu média a dokumenty nebudú žiadnym spôsobom upravované alebo akokoľvek inak používané pre verejné alebo komerčné účely. Materiály na týchto stránkach sú chránené autorským zákonom a akékoľvek neoprávnené použitie týchto materiálov môže predstavovať porušenie autorských práv, ochrannej známky a ďalších práv. Pokiaľ porušíte ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok, vaše oprávnenie na používanie týchto stránok zaniká.

Copyright © 2018

Všetky práva vyhradené. Neoprávnené kopírovanie, reprodukcia, prenajímanie, požičiavanie, verejné prevádzkovanie a vysielanie je zakázané. Žiadna časť tejto stránky nemôže byť kopírovaná, umiestnená vo vyhľadávacom systéme alebo vysielaná v žiadnej forme a žiadnym spôsobom, elektronicky, mechanicky, fotokópiou, nahrávkou alebo inak bez výhradného povolenia vydavateľa.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher.

Autorské práva

Všetky obrázky a informácie na týchto stránkach v celom rozsahu podliehajú autorským a vlastníckym právam. Všetky názvy výrobkov písané veľkými písmenami, alebo inak označené, na týchto stránkach sú ochrannými značkami Endress+Hauser. Ich akékoľvek použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Endress+Hauser je zakázané.

Endress+Hauser a logo Endress+Hauser sú ochrannými známkami spoločnosti Endress+Hauser zapísanými v registri ochranných známok. Všetky ostatné ochranné známky alebo registrované ochranné známky použité v týchto stránkach sú majetkom príslušných vlastníkov.

Všetky názvy spoločností, názvy produktov a logá na týchto stránkach sú taktiež ochranné známky, registrované ochranné známky alebo obchodné mená príslušných vlastníkov. Dokumenty zverejnené na tejto stránke v elektronickej forme sú chránené medzinárodnými autorskými právami.

Tieto stránky možno stiahnuť, kopírovať alebo tlačiť (vrátane textu a grafiky) pre osobné, nekomerčné používanie za predpokladu, že sa uvedú všetky autorské a vlastnícke práva v tomto obsiahnuté. Distribúcia alebo publikácia týchto stránok (vrátane textu a grafiky) v akejkoľvek podobe je bez písomného povolenia zakázaná.

Vyjadrenie zodpovednosti k internetu

Tieto internetové stránky poskytujú len všeobecné informácie o spoločnosti Endress+Hauser a jeho výrobkoch a službách. Uvedené informácie nie sú určené ako technické návody alebo návody na použitie výrobkov dodávaných Endress+Hauser. Všetky uvedené informácie, alebo odkazy na týchto stránkach slúžia len pre úvodné zoznámenie s Endress+Hauser, jeho výrobkami a službami. V prípade konkrétnych požiadaviek, tykajúcich sa výrobkov a služieb sa, prosím, obráťte priamo na výhradné zastúpenie Endress+Hauser, na spoločnosť Transcom technik, spol. s r.o. Trvalo vynakladáme veľké úsilie, aby sme poskytovali presné a aktuálne informácie. Nemôžeme však prevziať akúkoľvek záruku za to, že tu uvedené informácie sú presné a kompletné. Okrem toho Endress+Hauser neprijíma žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame, súvisiace alebo trestnému stíhaniu podliehajúce škody, vyplývajúce z použitia, nesprávneho použitia alebo prístupu k týmto informáciám. Endress+Hauser nie je zodpovedný za možné chyby, alebo zanedbania. Toto konkrétne platí pre všetky odkazy na výrobky a služby dodávané spoločnosťou Endress+Hauser.

Tieto stránky takisto obsahujú informácie o tretích stranách a linky na iné internetové stránky. Také informácie sú, podľa nášho názoru dostatočným spôsobom označené. Za informácie tretích strán neprijímame žiadnu zodpovednosť.

Vyhradzujeme si právo na ľubovolné zmeny obsahu týchto internetových stránok bez predchádzajúceho upozornenia a nenesieme žiadnu zodpovednosť za možné následky vzniknuté týmito zmenami.