Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY
spoločnosti TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.

I. Úvodné ustanovenia
1.1 Tieto Všeobecné dodacie podmienky spoločnosti (ďalej len „VDP“) stanovujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho a zásady priameho vzťahu medzi nimi tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy, objednávky kupujúceho, potvrdenia objednávky, alebo záväznej ponuky (ďalej nazývané ako „Zmluva“) a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Objednávka kupujúceho vyžaduje jej potvrdenie predávajúcim. Žiadne iné osobitné podmienky nemajú prednosť pred VDP, pokiaľ nie sú písomne akceptované predávajúcim.
Tieto VDP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy uzatvorenej medzi TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o. ako predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (fyzickou alebo právnickou osobou) 1.2 Strany sú viazané nasledovným poradím prednosti:
1.2.1. ustanovenia obsiahnuté v texte Zmluvy,
1.2.2. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru schválený vo Viedni v roku 1980 („CISG“) a Dohovor OSN o premlčacej lehote v medzinárodnom predaji tovaru schválený v New Yorku v roku 1974 vrátane doplnkového protokolu z roku 1980 („Dohovor o Premlčaní“), ak sú aplikovateľné,
1.2.3. zákony Slovenskej republiky, najmä slovenský Obchodný zákonník.
1.3. Ustanovenia Zmluvy vrátane VDP dopĺňajú a nahrádzajú odlišné a odchylné ustanovenia CISG, Dohovoru o Premlčaní a právneho poriadku Slovenskej republiky aj v prípadoch, keď tak nie je výslovne stanovené.

II. PREDMET
2.1. Predmetom týchto VDP je dodávka tovaru. Bližšia špecifikácia požadovaného materiálu (ďalej len tovar) ako aj termíny dodania budú spresnené v jednotlivých zmluvách, resp. potvrdeniach objednávok.
Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VDP a to v prípade ak dôjde k zmene súvisiacich právnych noriem alebo pri zmene spôsobu vedenia obchodnej činnosti. Zmenu podmienok, ich doplnenie a nadobudnutie účinnosti zmien predávajúci vyhlási vhodným spôsobom.
2.2. Predávajúci sa zaväzuje objednaný tovar v potvrdenej objednávke kupujúcemu dodať v požadovanom množstve a kvalite a kupujúci sa zaväzuje dohodnutý tovar odobrať a riadne a včas zaň zaplatiť.

III. KÚPNA CENA
3.1. Kúpna cena na objednaný tovar bude stanovená dohodou zmluvných strán, na konkrétny objednaný tovar. Cena je stanovená podľa medzinárodných pravidiel INCOTERMS 2000, kde sú riešené aj záležitosti prepravy, prepravných obalov a zabezpečovacích zariadení.
3.2. Prechod vlastníckych práv tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením celej kúpnej ceny v plnom rozsahu.
3.3. Kupujúci je povinný do zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar sa o tento starať, chrániť pred poškodením alebo odcudzením.
3.4. Ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením ceny tovaru, predávajúci si vyhradzuje právo znovu získania držby resp. reexportu tovaru. Náklady znovu získania držby a reexportu tovaru idú na účet kupujúceho. Kupujúci zaviaže tretie osoby povinnosťou rešpektovať toto právo predávajúceho.
3.5. Pokiaľ nie je dojednané inak, ceny v zmluve a týchto VDP sú uvedené bez DPH a k týmto cenám bude vždy pripočítaná a účtovaná DPH podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie.

IV. PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
4.1. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu, ak je kupujúci v omeškaní s platbou ceny tovaru.
4.2. Kupujúci nie je oprávnený zadržať akúkoľvek platbu pre predávajúceho alebo zadržať tovar, ktorý sa má vrátiť predávajúcemu alebo jednostranne započítať svoje pohľadávky voči predávajúcemu.
4.3. Z platby ceny tovaru nebude zrazená žiadna suma. Všetky bankové poplatky znáša kupujúci s výnimkou poplatkov vyrubených bankou predávajúceho.
4.4. Čiastočné dodávky tovaru sú prípustné.
4.5. Ak sa kupujúci zaviaže zabezpečiť prepravu tovaru kupujúci je povinný tovar prevziať od predávajúceho najneskôr do piatich (5) odo dňa obdržania avíza od predávajúceho.
4.6. Ak kupujúci poruší predchádzajúci bod 4.5. predávajúci je oprávnený odoslať tovar na náklady a riziko kupujúceho alebo uskladniť tovar na náklady a riziko kupujúceho v sklade predávajúceho alebo v sklade tretej osoby. V prípade uskladnenia tovaru v sklade predávajúceho je predávajúci oprávnený vyúčtovať skladovacie náklady kupujúcemu. V prípade skladovania tovaru v sklade tretej osoby, je predávajúci oprávnený kupujúcemu naúčtovať skladovacie náklady účtované treťou osobou.
4.7. Predávajúci predáva tovar vyrobený podľa medzinárodne uznávaných štandardov pre rozmerové, mechanické a fyzikálne charakteristiky. Tieto štandardy spolu s akýmkoľvek dodatočnými požiadavkami kupujúceho musia byť stanovené v zmluve. Povrchová kvalita tovaru má vyhovovať potrebám špecifického vzhľadu a vyhotoveniam tovaru požadovaného pre jeho obvyklé konečné použitie v súlade špecifikami stanovenými v zmluve.
4.8. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v zmluve.
4.9. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo inkasom jedným z nasledujúcich spôsobov dohodnutých v zmluve:
a) na základe predfaktúry vopred pred dodaním tovaru,
b) po dodaní tovaru na základe faktúry so splatnosťou dohodnutou v zmluve, inak 14 dní, ktorá sa počíta odo dňa vystavenia faktúry.
4.10. Zaplatením tovaru v lehote sa rozumie pripísanie kúpnej ceny za fakturovaný tovar na účet predávajúceho v príslušnej banke.
4.11. Ak je kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny alebo iného peňažného plnenia vzniknutého na základe zmluvy alebo VDP, je predávajúci oprávnený:
a) vyúčtovať a kupujúci povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, b) okamžite zastaviť dodávky tovaru,
c) odstúpiť od zmluvy.

4.12. Kupujúci môže vrátiť faktúru do dňa splatnosti k oprave, resp.
doplneniu:
a) ak faktúra obsahuje nesprávne údaje,
b) ak na faktúre chýbajú náležitosti podľa platných právnych predpisov.

4.13.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že kupujúci neodoberie tovar v termínoch a množstvách dohodnutých v zmluve.
4.14.Všetky písomnosti (vrátane faktúr) doručované medzi zmluvnými stranami v súvislosti so zmluvou alebo VDP sa budú považovať za doručené uplynutím tretieho dňa odo dňa ich odoslania na dohodnutú adresu, bez ohľadu na to, či sa písomnosť dostala do dispozície druhej zmluvnej strany. V prípade, že dôjde k prevzatiu písomnosti adresátom pred uplynutím tretieho dňa, považuje sa za deň doručenia tento skorší deň prevzatia písomnosti adresátom.
4.15.Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že predávajúci nie je povinný dodávať kupujúcemu tovar v prípade, ak predávajúci má voči kupujúcemu akékoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
4.16.Predávajúci je oprávnený započítať si akúkoľvek svoju pohľadávku voči kupujúcemu vyplývajúcu zo zmluvy alebo týchto VDP s akoukoľvek (aj z iných zmluvných vzťahov) pohľadávkou
kupujúceho voči predávajúcemu

V. PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE
5.1. Nebezpečenstvo škody na tovare sa riadi paritou podľa INCOTERMS 2000.
5.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.

VI. VADY TOVARU, REKLAMÁCIA, NÁROKY Z VÁD
6.1. Za prevzatie tovaru sa považuje pre účely týchto VDP potvrdený dodací list kupujúcim resp. potvrdenie o prevzatí tovaru. 6.2.Akékoľvek reklamácie týkajúce sa množstva a kvality tovaru musia byť uplatnené bez zbytočného odkladu pri jeho prevzatí.
6.3. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prevzatí a o prípadných vadách tovaru upovedomiť bez zbytočného odkladu predávajúceho, a to písomnou formou alebo faxom a vyzvať ho k účasti na vykonanie kontroly. Ak nie je tovar riadne pripravený na jeho prehliadku predávajúcim, nemá kupujúci žiadny nárok z vád tovaru. Ak reklamovaný tovar nie je k dispozícii na vykonanie prehliadky tovaru, kupujúci nemá nárok na žiadnu reklamáciu vád tovaru.
6.4. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru doporučeným listom s priloženými nasledovnými dokumentmi a údajmi: duplikát nákladného listu, číslo príslušnej zmluvy alebo faktúry, identifikačné údaje o tovare (sériové číslo, rozmery, váha, atď.) Ak boli vady tovaru zistené počas prepravy tovaru, je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu komerčný zápis potvrdený prepravcom a zapísať výšku škody na tovare do prepravných dokumentov.
6.5. Ak dodá predávajúci kupujúcemu tovar s vadami a ak tu ide o porušenie zmluvy podstatným spôsobom a kupujúci dodrží ustanovenia čl. VI bodu 6.2. týchto VDP, má kupujúci právo rozhodnúť sa medzi nárokom na dodanie náhradného tovaru za chybný alebo primeranou zľavou z kúpnej ceny. Tento svoj reklamačný nárok oznámi predávajúcemu písomne do 5 dní od prevedenia kontroly za účasti predávajúceho. Pri kontrole bude spísaný reklamačný protokol.
6.6. Tovar označený kupujúcim ako chybný z dôvodu predpokladanej zodpovednosti predávajúceho musí byť uchovaný oddelene v pôvodnom stave za účelom jeho prehliadky príslušnými zástupcami predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený užívať alebo predať reklamovaný tovar bez písomného súhlasu predávajúceho pred úplným vysporiadaním reklamácie.
6.7. Predávajúci nie je zodpovedný za vady na tovare spôsobené a) neštandardným, nekvalifikovaným alebo nevhodným skladovaním, používaním, inštaláciou alebo testovaním tovaru, b) dôvodmi súvisiacimi s montážou s iným neautorizovaným tovarom, c) pokusmi modifikovať alebo opraviť tovar bez predchádzajúcej písomnej autorizácie predávajúceho, d) dôvodmi súvisiacimi s nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo skladovaním alebo e) z akejkoľvek príčiny odlišnej od štandardného používania tovaru.
6.8. Predloženie objednávky kupujúcim znamená úplný súhlas kupujúceho s týmito VDP bez akýchkoľvek výhrad. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky kupujúceho sa neprihliada; to neplatí v prípade, ak ich predávajúci špecificky písomne akceptoval.
6.9. Uplatnená reklamácia tovaru nie je dôvodom na jeho nezaplatenie v plnom rozsahu alebo dôvodom na odmietnutie prevziať ďalšiu dodávku tovaru od predávajúceho.
6.10. Ak kupujúci poruší svoju povinnosť stanovenú v predchádzajúcich bodoch tohto článku, zaniká týmto kupujúcemu nárok na reklamáciu tovaru.

VII. VYŠŠIA MOC
7.1. Strana dotknutá udalosťou Vyššej moci je povinná písomne informovať druhú stranu, písomne do desiatich (10) dní, pričom dané oznámenie musí byť doplnené potvrdením o takej udalosti Vyššej moci, miestnou Obchodnou komorou.
7.2. V prípade ak udalosť Vyššej moci trvá menej ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, strany si zachovajú svoje práva a povinnosti podľa zmluvy a čas plnenia takých povinností sa predĺži o dobu trvania takej udalosti Vyššej moci.
7.3. V prípade, že udalosť Vyššej moci trvá viac ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, potom každá zo strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto oznámenia druhej strane a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škôd, s výnimkou škôd, ktoré s udalosťou Vyššej moci nesúvisia.
7.4. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane podľa odseku 7.1. bude povinná nahradiť druhej strane všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.

VIII. SANKCIE, DÔVERNOSŤ INFORMÁCII, PROPAGÁCIA
8.1. V prípade nezaplatenia ceny tovaru predávajúcemu v dohodnutej lehote, má právo predávajúci postupovať v zmysle § 369 zákona č. 513/1991 Zb Obchodného zákonníka v jeho platnom znení. Úroky z omeškania za oneskorenie je 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, na základe faktúry vystavenej predávajúcim voči kupujúcemu so splatnosťou v deň nasledujúci po jej doručení kupujúcemu.
8.2. Kupujúci zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu popri náhrade škody v plnej výške vo výške dvadsať percent (20%) predmetu zmluvy za každé jednotlivé porušenie, ak kupujúci postúpil alebo akokoľvek obchodoval s nárokmi zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Nárok predávajúceho na náhradu škody v plnom rozsahu tým nie je dotknutý.
8.3. Kupujúci zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20% predmetu zmluvy v prípade porušenia jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia čl. III. bod 3.3. týchto VDP. Týmto nie je nárok predávajúceho na náhradu škody dotknutý
8.4. Predávajúci považuje akékoľvek údaje stanovené v zmluve a akékoľvek informácie alebo dokumenty získané v súvislosti so zmluvou za dôverné a kupujúci je povinný neprezrádzať ich ani k nim neumožňovať prístup v akejkoľvek forme tretej osobe okrem stanovenej zákonnej alebo zmluvnej povinnosti.

IX. MLČANLIVOSŤ
9.1. Kupujúci i Predávajúci sa zaväzujú, že všetky údaje a fakty o druhej Zmluvnej strane a o jej činnosti sú v súvislosti s Kúpnou zmluvou a jej plnením, o ktorých sa táto dozvedela akýmkoľvek spôsobom, najmä, no nie výlučne, existenciu a obsah Kúpnej zmluvy, bude považovať za dôvernú informáciu predstavujúcu súčasne obchodné tajomstvo Predávajúceho, ktoré neposkytne tretej strane a nepoužije ich na iný účel ako na plnenie tejto Kúpnej zmluvy.
9.2. Ukončenie tejto Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu nemá vplyv na vyššie uvedené povinnosti uchovania dôverných informácii, ktorá zostáva v platnosti aj pre prípad ukončenia platnosti a účinnosti tejto Kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.

X. PREPRAVNÉ OBALY A ZABEZPEČ. ZARIADENIA
10.1. Druh prepravných obalov a zabezpečovacích zariadení volí predávajúci v súlade so sortimentom dodávaného tovaru a predpismi prepravcu.
10.2. Likvidácia obalov, prepravného príslušenstva (palety a pod.) ide na ťarchu kupujúceho.

XI. ROZHODNÉ PRÁVO
11.1. Tieto ustanovenia VDP ako aj zmluvy sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky.
11.2. Otázky, ktoré v týchto VDP nie sú upravené vôbec alebo len čiastočne, sa riadia slovenským hmotným právom a to predovšetkým ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník).

XII. RIEŠENIE SPOROV
12.1. Spory vzniknuté zo Zmluvy bude rozhodovať Okresný súd Bratislava V. ako príslušný súd Slovenskej republiky.

XIII. SKONČENIE ZMLUVY
13.1. Každá Strana bude písomným oznámením oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak:
a) druhá Strana opakovane porušila zmluvné ustanovenia alebo
b) druhá Strana podstatným spôsobom porušila Zmluvu. Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie porušenie platobných podmienok: omeškanie kupujúceho so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok predávajúceho (bez ohľadu na právny titul ich vzniku) voči kupujúcemu z akejkoľvek zmluvy, porušenie povinnosti zabezpečiť platbu kúpnej ceny tovaru alebo neodobratie stanovených množstiev tovaru v dohodnutých termínoch, ako aj neposkytnutie súčinnosti pri dodávke tovaru, alebo
c) z dôvodov uvedených v Zmluve.
13.2. Odstúpenie od Zmluvy nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej Strane.

XIV. ZÁVEREČNE USTANOVENIA
14.1 Tieto VDP sú záväzné i pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
14.2 Kupujúci vyjadruje svoj súhlas s týmito VDP a prehlasuje, že nie je v likvidácii, konkurznom, alebo vyrovnacom konaní, a že každú zmenu adresných, inkasných a daňových údajov bez meškania oznámi predávajúcemu. Predávajúci prehlasuje informácie o cenách voči tretím osobám za dôverné v zmysle § 271 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
14.3 Akýkoľvek dodatok k zmluve musí byť v písomnej forme potvrdený oboma stranami.
14.4 V prípade ak kupujúci zmarí alebo odoprie doručenie listiny od predávajúceho, považuje sa predmetná listina za doručenú dňom tohto odoprenia alebo zmarenia doručenia.
14.5. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas k spracovaniu všetkých osobných alebo podnikových údajov, ktoré mu ako kupujúci poskytne. Údaje sú spracúvané v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. (GDPR), a spôsobom a podľa zásad uvedených v dokumente: „Ochrana osobných údajov“ zverejnenom na www.transcom.sk. Poskytnuté údaje budú spracované k obchodným a k marketingovým účelom. Tento súhlas je daný až do doby jeho písomného odvolania (v prípade , resp. do doby uvedenej v dokumente „Ochrana osobných údajov“.
14.6. VDP zverejňuje predávajúci na svojej internetovej stránke vo svojom sídle a platí aj po skončení právneho vzťahu a úplného vysporiadania vzájomných záväzkov kupujúceho a predávajúceho.
14.7. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť VDP, alebo ich nahradiť novým znením. Predávajúci oboznámi Kupujúceho so zmenou VDP najneskôr v lehote 30 dní pred dňom účinnosti ich nového znenia. Odo dňa účinnosti VDP sa tieto budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v platnosti v deň ich účinnosti.
14.8. Znenie týchto VDP Predávajúci zverejní aj na svojej internetovej stránke spolu s uvedením dňa, odkedy tieto vstúpia do platnosti dňom zverejnenia v sídle spoločnosti a účinnosti dňa
31.7.2018
14.9. Tieto VDP nadobúdajú účinnosť dňom ich doručenia druhej strane a zahŕňajú zmluvy a všetky objednávky, kde ešte nedošlo k plneniu.
Bratislava, 14.7.2018

Ing. Zuzana Forgáčová konateľ spoločnosti TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.