Kalibrácia

Udržujte vaše prístroje v dobrej kondícii a aktuálnom stave s minimálnym prerušením vášho procesu

Pravidelné kalibrácie sú nevyhnutné pre udržanie prístrojov používaných na riadenie kritických procesov v prevádzky-schopnom stave. Poskytujeme včasné a cenovo výhodné kalibračné služby, vrátane vydania prehľadných kalibračných listov. Kalibrácie vykonávame na mieste, aj v akreditovanom laboratóriu tak, aby sme uspokojili všetky požiadavky súvisiace s vašim podnikaním.

Kalibračné služby

Pri meraní potrebujete mať istotu, že výsledky vášho merania sú správne, čiže presné. Preto sa naši technici zaoberajú otázkou kalibrácie aj priamo v mieste vašej prevádzky, pričom sa zameriavajú na vaše individuálne potreby a kľúčové aspekty vášho procesu.

Naše kalibračné služby vám poskytnú istotu, že meranie je správne. Kalibráciu vykonávame:

  • On-site, čiže u vás na mieste
  • Off-site, v certifikovaných skúšobniach, s ktorými spolupracujeme
Kontaktujte nás

Kalibrácia zahŕňa:

  • Kalibrácia inštrumentácie s metrologickou náväznosťou
  • Prehľadný a komplexný kalibračný list v súlade s požadovanými pravidlami

Prvotná kalibrácia

Meracie prístroje dodávame prevažne s kalibračným protokolom z výrobného závodu, aby sme preukázali ich vynikajúce metrologické parametre. Kalibračné protokoly, tzv. kalibračné listy dodávame bezplatne k nasledujúcim prístrojom: prietokomery, tlakomery, niektoré vybrané hladinomery a teplomery, analytické snímače.

Následná kalibrácia

Zabezpečíme následnú kalibráciu a asistenciu pri kalibrácii. Následná kalibrácia môže byť vykonaná:
– vo výrobnom závode Endress+Hauser
– alebo v nezávislej skúšobni

Nadväznosť

Nadväznosť je vlastnosť výsledku merania alebo vlastnosť hodnoty etalónu, ktorá má vzťah k určeným referenčným etalónom prostredníctvom neprerušeného reťazca porovnávaní, z ktorých každé má určenú neistotu. Akreditované laboratória, musia mať výsledky svojich meraní akceptovateľným spôsobom nadviazané v zmysle požiadavky čl. 5.6 normy ISO/IEC 17025:2005. (Definícia podľa BS Vocabulary of Metrology PD 6464: Part 1: 1995)

Metrologická legislatíva

Platná metrologická legislatíva sa nachádza na stránke SMU
Zákon o metrológii 142/2000 Z. z.,Zákon 431/2004 Z. z., Vyhláška ÚNMS SR 206/2000, Vyhláška ÚNMS SR 207/2000, Vyhláška ÚNMS SR 210/2000, Vyhláška ÚNMS SR 187/2005, Dohoda o uznávaní – MRA

Postup pri oprave a kalibrácii prístrojov

Vzhľadom k platným právnym predpisom a z dôvodu zaistenia bezpečnosti našich zamestnancov a našej prevádzky, v prípade zasielania prístrojov na opravu a kalibráciu je nutné poslať riadne vyplnené a Vami podpísané „Prehlásenie o dekontaminácii“ – viď nižšie formulár na stiahnutie. Vaša žiadosť bude spracovaná len po zaslaní prehlásenia. Za použité zariadenie sa rozumie každé zariadenie, ktoré sa nepovažuje za nové a nepoužité. Pred vrátením použitého zariadenia sa zariadenie musí dôkladne dekontaminovať a vyčistiť. Pred odosielaním zariadenia do opravy sa presvedčte, že vyplnené „Prehlásenie o dekontaminácii“ je priložené k sprievodnej dokumentácii a je umiestnené na vonkajšej strane balenia.

Vopred ďakujeme za aktívnu spoluprácu pri ochrane zdravia našich zamestnancov a minimalizácii škodlivých vplyvov na životné prostredie.

Formuláre na stiahnutie

Dokument Veľkosť
Prehlásenie o dekontaminácii 284 KB
Prehlásenie o dekontaminácii 129 KB