Overenie

Určené meradlá

Určené meradlá, tzv. merače sa používajú pri meraniach súvisiacich s platbami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia a podliehajú povinnej metrologickej kontrole alebo posúdeniu zhody, a to pred uvedením na trh a počas ich používania.

Metrologické overenie

Overenie je metrologická kontrola určeného meradla. Je vykonaná pred uvedením určených meradiel na trh alebo po oprave, jedná sa o prvotné overenie. Uvedenie meradla na trh je moment, keď meradlo po prvý raz prechádza z výroby alebo dovozu do distribúcie alebo používania. Metrologická kontrola v tomto momente pozostáva zo schválenia typu – značka schváleného typu a prvotné overenie – overovacia značka. Počas používania určených meradiel – následné overenie – overovacia značka.

Overenie určeného meradla

Pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a s technickými požiadavkami a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla.

Prvotné overenie
Metrologické overenie pred uvedením určených meradiel na trh alebo po oprave.

Následné overenie
Zabezpečíme následné overenie alebo asistenciu pri následnom overení.

Kontaktujte nás

Metrologická legislatíva

Platná metrologická legislatíva sa nachádza na stránke SMU (SMÚ)
Zákon o metrológii 142/2000 Z. z.,Zákon 431/2004 Z. z., Vyhláška ÚNMS SR 206/2000, Vyhláška ÚNMS SR 207/2000, Vyhláška ÚNMS SR 210/2000, Vyhláška ÚNMS SR 187/2005, Dohoda o uznávaní – MRA