Analyzátory TOC, CHSK a SAK

Prístroje pre vysoko presnú analýzu sumárnych parametrov v oblasti obecných a priemyselných čistiarní odpadových vôd

Analyzátory TOC, CHSK a SAK sa používajú na vyhodnotenie organického zaťaženia povrchových vôd, komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Tieto prístroje merajú celkový organický uhlík, chemickú spotrebu kyslíka a spektrálny absorpčný koeficient. Analyzátory na odtoku overujú plnenie legislatívnych požiadaviek. Na prítoku ČOV analyzátory pomáhajú identifikovať špičkové zaťaženie a optimalizovať riadenie technológie. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich optických senzoroch a kolorimetrickými analyzátoroch s teplotným rozkladom, kliknite na tlačidlá nižšie.

Analyzátory TOC, CHSK a SAK

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať produkty pre analýzu sumárnych parametrov

Analyzátory TOC a CHSK poskytujú „skutočné“ hodnoty TOC a CHSK, kedykoľvek je potreba presná analýza

  • pre plnenie limitných hodnôt stanovených vodohospodárskymi úradmi
  • pre výpočet účinnosti odstraňovanie organických látok
  • pre umožnenie spoplatnenia priemyselných znečisťovateľov vypúšťajúcich odpadové vody

Vyberte si sondy SAK pre monitoring povrchovej a riečnej vody. SAK sondy sa takisto uplatnia pre cenovo výhodné meranie ekvivalentu hodnôt CHSK a TOC v komunálnych odpadových vodách pre indikáciu výkyvov organického zaťaženia.


Chemická spotreba kyslíka v kvapaline sa stanovuje kolorimetricky. Predchádzajúce video poskytuje podrobné vysvetlenie princípu kolorimetrického merania a ukazuje jeho priebeh.

Analýza CHSK s využitím dichrómanov

Chemická spotreba kyslíka udáva koncentráciu kyslíka, ktorá je potrebná pre úplnú oxidáciu všetkých oxidovateľných látok vo vzorke. Pre stanovenie CHSK sa musí vzorka zahriať a pridať rozkladné reagencie. Po rozklade sa zmení farba vzorky. Zmena farby je proporcionálna koncentrácii oxidovateľných látok. Hodnota CHSK sa stanoví na základe prednastavených kriviek absorbancie vs. CHSK.

Princíp kolorimetrického merania

 

 

©Endress+Hauser

 

 

Analyzátor TOC pracuje s vysokoteplotným rozkladom

Analyzátor využíva termické katalytické spaľovanie s následnou NDIR (nedisperznou infračervenou) detekciou vytvoreného CO2. Pracuje s dvoma vzájomne prepojenými okruhmi. V kvapalinovom okruhu je vodná vzorka oxidovaná a je z nej odstránený anorganický uhlík (stripovaním). Následne je vzorka filtrovaná pre elimináciu nerozpustených látok. Potom je nadávkovaná do spaľovacej komory a splyňovaná. Plynné spaliny sa potom ochladia a obsah CO2 sa stanoví v NDIR detektore.

Analýza spektrálneho absorpčného koeficientu pomocou UV senzorov

Táto metóda je založená na skutočnosti, že mnohé organické látky absorbujú ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 254 nm. UV svetlo zo zábleskového zdroja sa rozdelí a privádza sa k dvom detektorom s filtrami. Jeden z nich vyhodnocuje intenzitu svetla meranej vlnovej dĺžky (254 nm) a druhý intenzitu svetla referenčnej vlnovej dĺžky (550 nm). Pomer medzi týmito dvoma meraniami sa používa ako výsledok merania a prevádza sa na hodnotu SAK pomocou prednastavených kalibračných kriviek.

Princíp optického merania

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Výhody

  • Naše analyzátory TOC, CHSK a SAK sú k dispozícii pre aplikácie od rýchleho inline merania až po on-line analýzu podľa príslušných regúl.
  • K dispozícii sú štandardy a reagencie pre stanovenie CHSK a TOC pre štandardizované a presné merania. Dodávka zahŕňa aj bezpečnostné listy (MSDS).
  • Naše systémy pre prípravu vzoriek pomôžu pripraviť homogénne vzorky pri on-line analýze celkového organického uhlíka. Filter typu Y zaručuje ľahkú integráciu do prevádzky pri analýze CHSK. Poskytuje reprezentatívnu vzorku vrátane nerozpustených látok.
  • K analyzátoru Liquiline System CA80 môžete pripojiť až štyri analytické senzory Memosens pre získanie podrobnejšieho prehľadu o procese bez nutnosti obstarávania dodatočných prevodníkov.
  • Naše optické senzory SAK merajú priamou metódou inline bez nutnosti používať reagencie. Senzor disponuje rôznymi meracími rozsahmi pre pokrytie širokého poľa aplikácií od prírodných a pitných vôd až po mestské a priemyselné odpadové vody.