Snímače a prevodníky

Snímače a prevodníky – definície

Snímač prevádza fyzikálnu veličinu na inú veličinu. Všeobecná definícia snímača je nasledovná; snímač prevádza informáciu z fyzikálnej oblasti meranej veličiny do inej fyzikálnej oblasti, napr. na unifikovaný signál, najčastejšie na elektrický signál.
Pri používaní výrazov snímač alebo prevodník existuje veľké množstvo nedorozumení. Tieto pojmy a označenia totiž nie sú normalizované. Zariadenia, ktoré prevádzajú informácie z jednej fyzikálnej oblasti do druhej, zvyčajne do elektrickej oblasti, sa označujú ako prevodník, snímač, vysielač alebo meradlo. V anglickej literatúre je ich označenie trošku viac jasné; sensor je snímač, transducer je prevodník alebo vysielač, transmitter je prevodník a gauge je meradlo. Niektorí odborníci a autori publikácií robia jasný rozdiel medzi úplným zariadením a tou časťou zariadenia, v ktorej sa vykonáva prevod z jednej oblasti do druhej. Pokračujúca integrácia rôznych prvkov do jedného meracieho systému vyžaduje opätovné prehodnotenie používanej terminológie.
Odborníci z praxe už roky nerozlišujú snímače od prevodníkov a vysielačov a preto z praktických dôvodov sa uspokojíme s tým, že výrazy snímač, prevodník a vysielač budeme považovať za rovnocenné. Typický príklad z praxe: snímač tlaku = prevodník tlaku = vysielač tlaku (každý z nich má elektrický výstup, bežne unifikovaný prúdový výstup 4-20mA)
V prípade, že chceme zvýrazniť senzorickú časť, čiže snímaciu časť zariadenia, používame výraz senzor.