Definície pojmov

Merací prístroj pre priemysel

Merací prístroj je zariadenie, resp. meradlo, ktoré slúži na prevod meranej fyzikálnej veličiny na meraný údaj.

Klasifikujeme ich podľa rôznych kritérií:

1. podľa určenia;

1.1 pracovné – na stanovenie hodnôt v teréne, napr. vo výrobe
1.2 etalóny – ktoré sú zhmotnené miery, meracie prístroje alebo meracie systémy určené na uchovanie a reprodukovanie jednotky jednej, alebo viacerých hodnôt veličín, napr. etalón hmotnosti 1kg

2. podľa formátu:
2.1 zobrazovacie, resp. ukazovacie, tzv. indikačné – napr. meter, mikrometer, manometer
2.2 zapisovacie, tzv. registračné – napr. barograf
2.3 integračné – ktoré zapisujú meranú hodnotu integráciou ako kumulatívny údaj, napr. vodomery, prietokomery s funkciou totalizéra, merače tepla

3. podľa charakteru meraného údaja:
3.1 analógové – kde údaje sú spojitou funkciou meranej veličiny
3.2 digitálne, tzv. číslicové – ktoré poskytujú údaje v číslicovej forme

4. podľa styku s meraným médiom:
4.1 dotykové – ktoré prichádzajú do priameho styku s meraným prostredím
4.2 bezdotykové – ktoré neprichádzajú do priameho styku s meraným médiom

Merací prístroj bežne pozostáva z viacerých častí:
snímač, alebo senzor – snímací prvok, na ktorý pôsobí meraná veličina, napr. Pt100 v teplomery, plavák hladinomera
zobrazovač alebo zobrazovacia jednotka, tzv. indikátor – zobrazovacia časť, ktorá zobrazuje meranú hodnotu. Zobrazovač môže byť ukazovateľ, resp. displej, alebo stupnicový bargraf.