Analyzátory a senzory nutrientov

Prístroje pre vysoko presnú analýzu koncentrácie amoniakálneho dusíka, dusičnanov, fosfátov a celkového fosforu

Analyzátory a senzory nutrientov monitorujú odtok z čistiarne odpadových vôd (ČOV) pre zabezpečenie plnenia predpisov a minimalizáciu poplatkov. Pomáhajú pri optimalizácii aerácie a riadení dávkovania zrážadiel v biologickom stupni ČOV, v úpravniach pitných vôd sa uplatní pri monitoringu denitrifikácie v pitných, minerálnych alebo procesných vodách. Ak sa chcete dozvedieť viac o našich kolometrických analyzátoroch a iónovo selektívnych elektródach pre analýzu nutrientov, kliknite na nasledujúce tlačidlá.

Analyzátory a senzory nutrientov

Radi Vám pripravíme ponuku na mieru, stačí nám zaslať dopyt kliknutím na tlačítko nižšie. Náš vyhľadávač produktov Vám taktiež pomôže nájsť vhodný prístroj, softvér, alebo systémové komponenty na základe výberu vlastností produktu. Aplikátor vás prevedie pomocou individuálneho výberu produktu pomocou parametrov aplikácie.

Poslať dopyt Product finder Applicator

Ako vyberať analyzátory a senzory nutrientov

Analyzátory a senzory nutrientov sa používajú vo vodárenstve a čistení odpadovej vody. Ich výber závisí na danej aplikácii. In-situ ISE senzor amoniakálneho dusíka sa volí pri monitoringu priamo v aerácii, ak je požadované včasné riadenie procesov na základe trendov. Optický dusičnanový senzor sa inštaluje do denitrifikácie napr. pre riadenie dávkovania externého substrátu. Kolorimetrický analyzátor amoniakálneho dusíka alebo fosfátov vyberte, ak je potrebná presná analýza  kritických kontrolných bodoch technológie ČOV, a celkového fosforu pre dodržanie limitov uvedených vodohospodárskymi úradmi na odtoku ČOV.


Koncentrácia nutrientov v kvapaline sa stanovuje kolorimetricky. Predchádzajúce video poskytuje podrobné vysvetlenie princípu kolorimetrického merania a jeho priebehu.

Analýza nutrientov pomocou kolorimetrických analyzátorov

Do vzorky sa pridávajú reagencie, s ktorými analyzovaný nutrient vytvorí špecifickú farbu. Fotometricky sa zmeria úbytok svetla o špecifickej vlnovej dĺžke charakteristickej pre daný nutrient. Absorbancia je úmerná intenzite farby a pomocou prednastavených kalibračných kriviek sa prepočíta na koncentráciu nutrientu. Niektoré nutrienty je nutné pre poskytnutie farebné reakcie rozložiť, a preto je zaradená digescia za zvýšenej teploty s prídavkom chemikálií.

Kolorimetrické meranie nutrientov

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Analýza nutrientov pomocou optických senzorov

Táto metóda je založená na skutočnosti, že dusičnany absorbujú ultrafialové svetlo s vlnovou dĺžkou medzi 190 a 230 nm. Záblesková UV lampa vysiela svetlo do média. Lúč sa rozdelí a privádza sa k dvom detektorom s filtrami. Jeden z nich stanovuje intenzitu svetla meranej vlnovej dĺžky a druhý intenzitu svetla referenčné vlnovej dĺžky. Pomer medzi týmito dvoma meraniami sa používa ako výsledok merania a prevádza sa na koncentráciu dusičnanov pomocou prednastavenej kalibračnej krivky.

Princíp optického merania nutrientov

 

 

 

©Endress+Hauser

 

Analýza nutrientov pomocou iónovo selektívnych elektród (ISE)

Ústredným prvkom iónovo selektívnej elektródy je membrána, ktorá je selektívna voči špecifickým iónom, ktoré sa majú merať. V tejto membráne sú obsiahnuté ionofóry. Tie umožňujú selektívnu „migráciu“ iónov do vnútorného priestoru ISE elektród. Výsledná zmena náboja vytvára elektrochemický potenciál. Tento potenciál sa meria proti referenčnej elektróde s konštantným potenciálom. Potenciál je úmerný koncentrácii daných iónov a nie je ovplyvňovaný farbou ani zákalom média.

Princíp iónovo selektívneho merania dusičnanov a amoniakálneho dusíku

 

 

©Endress+Hauser

 

 

Výhody

  • Naše analyzátory a senzory nutrientov plnia všetky relevantné požiadavky od inline merania až po on-line analýzu v súlade s príslušnými predpismi.
  • Naše analyzátory využívajú štandardné kolorimetrické metódy porovnateľné s laboratórnymi analýzami:

– NH4-N reagencie: metóda použitia indofenolovej modrej
– PO4-P reagencie: metóda molybdénovej modrej alebo metóda molybdén-vanadičnanovej žlte
– NO2-N reagencie: metóda s naftylamín

  • Všetky reagencie sa dodávajú v podobe ready-to-prepare pre zaručenie dostatočnej doby skladovateľnosti. Dodávajú sa vrátane bezpečnostných listov (MSDS).
  • Naše systémy prípravy vzoriek zaručujú spoľahlivú dodávku vzoriek vo všetkých fázach technológie ČOV. Disponujú funkciou automatického spätného preplachu vzduchom, vodou alebo čistiacim prostriedkom.
  • S našimi analyzátory Liquiline System CA80 môžete pripojiť až štyri ďalšie senzory Memosens pre získanie podrobnejšieho prehľadu o procese bez nutnosti obstarávania dodatočných prevodníkov.