Meranie tepla

Merače tepla a meranie tepla

Meranie tepla a meranie množstva dodaného tepla predstavuje významnú zložku obchodných vzťahov. Meraniu tepla a meračom tepla sa venuje patričná pozornosť v legislatíve a v metrológií, kde sú presne stanovené podmienky merania tepla pre rôzne teplonosné média, ako sú vodná para, horúca voda a teplá voda. Merače tepla
Merač tepla sú meracie prístroje určené na meranie množstva tepla, ktoré je vo výmenníku tepla odovzdané alebo odoberané teplonosnej kvapaline. V praxi to znamená, že merače tepla sú hlavne fakturačné meradlá pre priamy obchodný styk. Pri navrhovaní a používaní týchto meračov platia prísne pravidlá. Všetky komponenty meračov musia mať schválenie typu a metrologicky overované v predpísaných pravidelných intervaloch – tzv. overenie meradiel. Inštaláciu a servis týchto meračov môžu robiť len oprávnené organizácie, napríklad aj naša spoločnosť.
Najčastejšie používané fakturačné merače sú merače tepla na parovodoch, horúcovodoch a teplovodoch. Sú to meracie prístroje e prístroje na meranie množstva a kvality dodanej pary, meranie množstva a kvality vratného kondenzátu, meranie množstva tepla vyrobeného v zdroji tepla, meranie množstva tepla na vykurovanie objektov alebo na meranie množstva tepla spotrebovaného na ohrev teplej vody.

MERAČE TEPLA – Kalorimetrické počítadlo

Kalorimetrické počítadlo RMS621 je univerzálne meradlo, určené na meranie množstva tepla odovzdaného parou a vodou. Prístroj je modulárne stavaný a podporuje rôznu kombináciu vstupov a výstupov. Meradlo má schválenie zo SMÚ a má pridelenú značku schváleného typu TSK311/04-017.

Kalorimetrické počítadlo – čítaj viac

PRIETOKOMERY ako členy meračov tepla

Vírový prietokomer Prowirl. Meradlo Prowirl slúži na meranie pretečeného množstva studenej vody a teplej vody a na meranie množstvaMerače tepla – prietokomery Prowirl teplonosného média potrubnými rozvodmi- najčastejšie vodnej pary. Meradlo má schválenie zo SMÚ a má pridelenú značku schváleného typu TSK142/04-087.

Vírový prietokomer Prowirl – čítaj viac

Elektromagnetický prietokomer Promag. Indukčný prietokomer Promag 50 a Promag 53 je merač pretečeného množstva studenej a teplej vody. Meradlo má schválenie zo SMÚ a má pridelenú značku schváleného typuMerače tepla – prietokomery TSK141/03-018 a TSK 142/03-051.

Elektromagnetický prietokomer Promag – čítaj viac